ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΟΒΑΘ 2016

Ι.Ο.Β.Α.Θ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2016

  1. 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Όλα τα σκάφη, μέλη του Ι.Ο.Β.Α.Θ. (βλ. και αρθρο 5 του παρόντος) για τα οποία θα εκδοθεί πιστοποιητικό ORC Innternational η Club μέσα στο 2016 και θα έχουν τουλάχιστον μία συμμετοχή σε αγώνα του εν λόγω πρωταθλήματος.

  1. 2. Αγώνες και κατηγορίες αυτών

Οι ιστιοδρομίες που θα υπολογίζονται για τη βαθμολογία του πρωταθλήματος είναι αυτές των αγώνων που διοργανώνει ο Ι.Ο.Β.Α.Θ.

Χωρίζονται δε σε τρεις κατηγορίες

Α.) Οι ιστιοδρομίες του ΧΧVΙΙ Αγώνα Β. Σποράδων (3)

Β.) Οι Inshore ιστιοδρομίες, ήτοι τα 4 Ο-Π των αγώνων Βόλος I, και II και η τριγωνική διαδρομή Παγασητικός (5 ιστιοδρομίες).

Γ.) Οι ιστιοδρομίες των υπόλοιπων offshore αγώνων του Ι.Ο.Β.Α.Θ. ήτοι: Περίπλους Τρικέρων (1), Αγώνας Ωρεών (1), Αίολος (Αλ. Λιάπης) (1), Αργοναύτης (Μιτζέλα) (2), Κύπελλο Ζαμάνη (Μηλίνα) (2) Φθινοπώρου (Αχιλείου) (2) (δηλαδή 9 ιστιοδρομίες).

  1. 3. Κανονισμοί

Όλες οι ιστιοδρομίες του πρωταθλήματος διεξάγονται με ευθύνη τoυ διοργανωτή ομίλου και σύμφωνα με τις αντίστοιχες προκηρύξεις και οδηγίες πλου που αυτός συντάσσει , οπότε προκύπτει και η σειρά κατάταξης των σκαφών ανά ιστιοδρομία που χρησιμοποιείται για τη βαθμολόγηση του πρωταθλήματος.

  1. 4. Βαθμολογία

Θα εφαρμόζεται το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, και θα υπολογίζονται οι σχετικές θέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων στο πρωτάθλημα σκαφών. Το σκάφος που θα κατατάσσεται 1ο σε μία ιστιοδρομία θα λαμβάνει έναν (1) βαθμό, το 2ο (2) δύο, το 3ο (3) τρείς κ.ο.κ.

Ειδικά για την κατηγορία Α θα αφαιρείται ένας (1) βαθμός από τα αποτελέσματα της κάθε ιστιοδρομίας που πήρε μέρος το σκάφος.

Στη περίπτωση DNF θα λαμβάνει (2) δύο βαθμούς περισσότερους από το τελευταίο κανονικά τερματίσαν σκάφος,. Στην περίπτωση DNS, DNC, DSQ κ.α. θα λαμβάνει (5) πέντε βαθμούς περισσότερους από τον αριθμό των σκαφών του πρωταθλήματος που συμμετείχαν σε αυτήν την ιστιοδρομία (τερματίσαντες + DNF).

Αν σε μια ιστιοδρομία δεν τερματίσει κανένα σκάφος κανονικά τότε τα συμμετέχοντα σκάφη θα λάβουν από (2) βαθμούς. Αν μια ιστιοδρομία για οποιοδήποτε λόγο ανωτέρας βίας ματαιωθεί τότε δεν θα υπολογίζεται καθόλου στη βαθμολόγηση του πρωταθλήματος.

Για κάθε συμμετοχή σκάφους σε αγώνα κατηγορίας Α θα αφαιρείται ως bonus (1) ένας βαθμός ανά ιστιοδρομία.

Θα αφαιρούνται οι (3) μεγαλύτερες βαθμολογίες που θα λάβει ένα σκάφος στις ιστιοδρομίες κατηγορίας Α και Γ.

Οι βαθμολογίες που προκύπτουν από μη συμμετοχή (DNC) θα αφαιρούνται κατά προτεραιότητα

Δεν θα αφαιρούνται οι βαθμολογίες που έλαβε ένα σκάφος στις ιστιοδρομίες της κατηγορίας Β.

Κατ εξαίρεση και εφ όσον έχουν πραγματοποιηθεί και οι 5 ιστιοδρομίες της κατηγορίας αυτής τότε θα είναι δυνατόν να αφαιρεθεί η (1) μεγαλύτερη βαθμολογία και από αυτή την κατηγορία.

Τυχούσες ισοβαθμίες θα λύνονται υπέρ του σκάφους με τις καλλίτερες ή τις περισσότερες καλλίτερες θέσεις (περισσότερες 1ες ,μετά 2ες , κ.ο.κ.)

  1. 5. Ειδικές περιπτώσεις δικαιώματος συμμετοχής

Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας (ή και ονόματος) ενός σκάφους, αυτό διατηρεί την βαθμολογία του στο πρωτάθλημα με την προϋπόθεση ότι παραμένει στη δύναμη του Ι.Ο.Β.Α.Θ.

Κατ εξαίρεση μπορεί να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα του ΙΟΒΑΘ και σκάφος που ανήκει στη δύναμη άλλου ομίλου της περιοχής μας , υπό την προϋπόθεση όμως ότι το 50% +1 τουλάχιστον των ιδιοκτητών του καθώς και το 50% +1 τουλάχιστον του πληρώματός του (που έλαβε μέρος στους αγώνες του πρωταθλήματος) είναι μέλη του ΙΟΒΑΘ και κάτοχοι αθλητικών δελτίων του ΙΟΒΑΘ.

Απαραίτητες και οι δύο (2) προϋποθέσεις.

  1. 6. Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των προγραμματισμένων ιστιοδρομιών θα αναρτάται πίνακας με τα προσωρινά αποτελέσματα στα γραφεία (και στην ιστοσελίδα) του ομίλου.

Δικαίωμα ένστασης έχουν όλα τα σκάφη εντός διαστήματος (15) δεκαπέντε ημερών από την ημέρα ανάρτησης. Μετά την εκδίκαση των πιθανών ενστάσεων θα αναρτώνται τα τελικά αποτελέσματα του πρωταθλήματος. Η επιτροπή ενστάσεων θα οριστεί από το Δ.Σ. του Ι.Ο.Β.Α.Θ., θα είναι τριμελής και θα αποτελείται από άτομα που δεν θα έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τα συμμετέχοντα στο πρωτάθλημα σκάφη.

Οι προαναφερόμενες ενστάσεις δεν έχουν σχέση με αυτές που ασκούνται σε μια ιστιοδρομία και των οποίων η διαδικασία και οι προθεσμίες περιγράφονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις και οδηγίες πλου όπως ισχύουν ανά αγώνα και κατά συνέπεια δεν μπορούν να αλλάξουν τη σειρά κατάταξης όπως την κοινοποιεί ο διοργανωτής όμιλος μετά το πέρας του αγώνα.

  1. 7. Έπαθλα

Θα απονεμηθούν έπαθλα στα τρία σκάφη που συγκέντρωσαν την χαμηλότερη βαθμολογία. Το Δ.Σ. του Ι.Ο.Β.Α.Θ. θα πάρει απόφαση για το είδος των επάθλων καθώς και για το χρόνο και τόπο της απονομής η οποία και θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερομένους.

Καλή Επιτυχία, και πάντα με πνεύμα ευ αγωνίζεσθε

.

Το Δ.Σ. του Ι.Ο.Β.Α.Θ.

Related Articles

Φωτογραφίες