Συνδέσεις

Καιρός

www.meteo.gr

www.windguru.cz/int/

www.poseidon.hcmr.gr/index_gr.php

Ιστιοπλοϊκοί ιστ(ι)οχώροι

Ελληνική Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας www.eio.gr/
Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης www.offshore.org.gr/
Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ)  http://www.horc.gr/news.php?lang=1
Περιοδικό Ιστιoπλοϊκός Κόσμος www.istioploikoskosmos.gr/
http://www.sailingchannel.gr/
http://www.sailnet.com/forums/cmps_index.php
http://www.istioploos.gr/TechIstio-GRObstacleCourseA.htm

Φωτογραφίες